Kategori: Gezi

İstanbul’da Bir Cevelan

Birgün sekiz tüllab, Payitaht-ı Osmanî’nin sokaklarında bir meşi niyyeti ile şems-i hazânın gurup vaktinde mahall-i Eminönü’ne avdet itdiler. Ol zamanda heva hem bârid hem hafif rüzgâr var idi. Lâkin fityânın heyecanı...

Tahkiye-i Rıhlet-i Burusa

Sene tis’u elfeyninde kısm-i Târih-i TOBB ETÜ ’ye duhûl iden üç tüllâbın -dâme iclalehüm –acib tahkiyesidir. Sene-yi miladiyenin iki bin onu mâh-ı teşrin-i sânide bir gice vakti üç talebe Burusa vilâyetine seyr u sefere...

Meram Bağları

Konya’ya yolu düşen herkesin gitmek istediği bir yerdir Meram Bağları. Eskilerin anlata anlata Firdevs Cennetine çevirdiği bu bağlar orta zaman dünyasında birçok edibin, şairin ve seyyahın dilinden düşürmediği ve...

Ruznâme-i Kal’a-i Engürü

Derûn-ı kal’ada kablen kavm-i kafir-i Firig ü Hitit yaşar imiş. Ba’de Rum taifesi gelmiş. Andan Türkler zuhûr eylemiş. Biz dahi bu Kal’a-i Engürü’de Kınacızâde nâm Konak’da yekdigerimiz ile mülaki olduk. Ol yerde...

Tophane’de Çay İçmek

2010’un nisanında hafif rüzgârın estiği bir sabah vakti Bursa’da güneş karşı dağlardan yavaşça yüzünü gösteriyordu.  Henüz gölgelerin hareket ettiği sokaktan Tophane’ye doğru tahayyürle adımlıyordum. Balibey...